ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΤρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)

Γενικά δικαιολογητικά

Αίτηση για ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα) (Απαραίτητο έγγραφο)
Θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα
Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων Προαπαιτούμενη υπηρεσία
Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας
Ειδικά δικαιολογητικά
Αντιγράφο πτυχίου ΑΕΙ Το αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου προβλέπεται μόνο για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους) για την κάλυψή τους για 2 χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.Προαπαιτούμενη υπηρεσία
Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ Το αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ προβλέπεται μόνο για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, για την κάλυψή τους για 2 χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Απόφαση υγειονομικής επιτροπής – ΑΥΕ Μόνο για τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Βεβαίωση εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΕΙ Η παρούσα βεβαίωση προβλέπεται μόνο για τα τέκνα που σπουδάζουν και είναι άνεργα άνω των 24 ετών.
Βεβαίωση εκπαιδευτικού ιδρύματος ΤΕΙ Η παρούσα βεβαίωση προβλέπεται μόνο για τα τέκνα που σπουδάζουν και είναι άνεργα άνω των 24 ετών.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης δηλώνεται ότι το τέκνο είναι άνεργο (Μόνο για όσα είναι άνω των 18 και μέχρι την ηλικία των 24 ετών).(Απαραίτητο έγγραφο)

Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το ανανεωμένο οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου