ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΔευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Τί κάνω γιά τήν απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ

Γενικά δικαιολογητικά
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου

Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης που τυχόν έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν

Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ-Έντυπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο αίτησης.
Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών βιβλιαρίων-ΔΑΤΕ, τόσο πριν, όσο και μετά τη χρονική περίοδο της ΥΔΑΑΒ
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας της χρονικής περιόδου, που αναφέρεται η ΥΔΑΑΒ

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου