ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΚυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Πώς θα προσέχουμε τα πακέτα οργανωμένων διακοπών

Οι Έλληνες καταναλωτές, πριν προχωρήσουν στην αγορά αυτών των πακέτων, πρέπει να γνωρίζουν, τα δικαιώματά τους και ποιες δυνατότητες προστασίας , τους παρέχει η νομοθεσία.
Πρώτα από όλα , πρέπει να αγοράζουν τέτοια πακέτα , από τουριστικά γραφεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα ( δηλαδή με σήμα του ΕΟΤ).
Η νομοθεσία ( Π.Δ. 339/96, εκδόθηκε σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 90/314/ΕΟΚ), προβλέπει την υποχρέωση του τουριστικού πράκτορα να κοινοποιεί στον Καταναλωτή την περιγραφή καθώς και την τιμή του πακέτου πριν από την υπογραφή της σύμβασης.Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια , όταν όμως το κάνει , θα πρέπει να αναφέρει, με σαφή τρόπο , την τιμή και πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς , τον τύπο του καταλύματος, τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, την προκαταβολή, πληροφορίες για τα διαβατήρια κ.λ.π.
Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Καταναλωτή και διοργανωτή/πωλητή πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει :
1. Τον προορισμό του ταξιδιού2. Τα μέσα μεταφοράς3. Πληροφορίες για τα καταλύματα, όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις.4. Αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού .5. Το δρομολόγιο6. Τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή.7. Τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης.8. Την τιμή των οργανωμένων διακοπών, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρηση και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή.9. Το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής.10. Τις ιδιαίτερες επιθυμίες που ο Καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή, κατά την κράτηση.11. Τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο Καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί, για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.
Οι καθοριζόμενες τιμές στη σύμβαση δεν μπορούν να μεταβληθούν εκτός εάν έλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος μεταφοράς , τα τέλη και τους φόρους, που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος.Ακόμα και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση.
Ουσιώδης όρος της σύμβασης , ο οποίος επιβάλλεται από τις διατάξεις του Π.Δ. είναι η παροχή εγγύησης στον Καταναλωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων , σε περίπτωση ;αφερεγγυότητας ή πτώχευσης.Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται, με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντιστοίχων κινδύνων ( πλημμελή εκτέλεση της παροχής ή πτώχευση του διοργανωτή .
Αποδεικτικό στοιχείο, για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα , είναι γραπτή σύμβαση.Ο Καταναλωτής υπογράφει τη σύμβαση , αφού βεβαιωθεί, ότι έχουν περιληφθεί σε αυτή όλοι οι όροι και ενημερωθεί, για όλα τα βασικά ζητήματα που προβλέπονται, στο διάταγμα και τον ενδιαφέρουν.Ο Καταναλωτής απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης, που υπέγραψε. Σε περίπτωση, που προκαταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό , απαιτεί απόδειξη, για το ποσό της προκαταβολής.Συνολικά υπεύθυνος έναντι του Καταναλωτή είναι ο διοργανωτής ( δηλαδή ο τουριστικός πράκτορας, από τον οποίο αγοράστηκε το πακέτο διακοπών.)Σε περίπτωση, που ο Καταναλωτής δεν μπορεί να συμμετέχει στο οργανωμένο ταξίδι, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του 5 εργάσιμες μέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πώς θα περάσεις καλά τις διακοπές σου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου